Algemene Verkoopsvoorwaarden

De verkoop geschiedt onder de voorwaarden zoals hierna bepaald:

 1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen en blijven geldig gedurende 1 maand. De levering/uitvoering der werken gebeurt volgens de algemene voorwaarden vermeld op de offerte, bestelbon en/of factuur.
 2. In geval van annulatie van de bestelling/opdracht is de klant een forfaitair schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de aannemingsprijs.
 3. De leveringstermijnen/uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering of uitvoering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 4. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan van onze leveranciers.
 5. Wanneer wij tengevolge van overmacht, staking, lock-out e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 6. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder juridische toestand van de klant.
 7. Klachten betreffende de levering/uitvoering moeten ons toekomen per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na levering/uitvoering.
 8. Het protest tegen de factuur dient schrifelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.
 9. Alle facturen zijn behoudens andersluidende vermelding contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper.
 10. Schadevergoeding wegens wanbetaling ten belope van 10% verschuldigd zijn. In deze vergoeding zijn de eventuele gerechtkosten niet inbegrepen. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de klanten afzonderlijk aangerekend.
 11. Bij niet-betaling behouden wij ons recht voor om verdere leverings/uitvoeringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet geleverde/uitvoerde gedeelte.
 12. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald blijven ze eigendom van Iliaens nv.
 13. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.

Iliaens_verkoopsvoorwaarden.PDF

Share This